Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2015

9617 b7d6 390
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viapraesens praesens

June 03 2015

inanna
Jeśli chcemy zmiany - bądźmy nią. Jeśli chcemy lepszego świata, zacznijmy od siebie, od tego, jak żyjemy i co jemy.
— R. Fellmer

June 02 2015

inanna
inanna
Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Reposted fromlugola lugola viamentispenetralia mentispenetralia
inanna
5918 98a2 390
K. Przerwa - Tetmajer/ martystka
Reposted fromazalia azalia viamentispenetralia mentispenetralia
1700 f904 390
inanna
4487 0191 390
"Ości" 1
inanna

Nagle zrozumiała, że się wstydzi - za swoją samotność i ciągłe niezadowolenie ze wszystkiego, a zwłaszcza z samej siebie.

— Janusz Leon Wiśniewski

June 01 2015

inanna
4523 2e08 390
Reposted bybreatheskomplikacjalillepuppetsectionzezarlamkredkeplugssinsomniia
inanna
Możesz zdobyć wszystko... wystarczy tylko odrobina pewności siebie i wytrwałość.
— Breaking Bad
inanna
1372 84f8 390
Reposted fromrol rol viaanorexianervosa anorexianervosa
8845 9253 390
Reposted fromsunlight sunlight viaanorexianervosa anorexianervosa
inanna
Nikt mi tego nigdy nie powiedział. Że to jest ważne, co ja czuję.
— Małgorzata Halber “Najgorszy człowiek na świecie”
inanna
Jeden z najbardziej utalentowanych poetów angielskich radził nam jak żyć w harmonii:
"Kochać wszystkich, ufać nielicznym i nikogo nie ranić."
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaDeMonstra DeMonstra
inanna
Reposted frominigo inigo viajapierdolewo japierdolewo
inanna
0463 cd3f 390

"Ale to wszystko wynika z historii Polski."
Reposted fromomengnidnif omengnidnif viajapierdolewo japierdolewo

May 30 2015

inanna
9607 8985 390
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viaNotYours NotYours
inanna
7856 9a8e 390
Reposted fromjapierdolewo japierdolewo viaNotYours NotYours
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl